Recension – Peringskiöld

Läs Lars Gahrns recension i Fornvännen av Föreningen för Västgötalitteraturs utgåva:
Västgötadelen av Johan Peringskiölds (1654-1729) Monumenta: ”Wester-Göthernas i Stenar och Griffter qwarlemnade Minningsmärke och gambla Loford. Till Fäderneslandetz Heder fliteligen upsökte, samt i denna 16. Book korteligen sammanskrefne och uthgifne.Läs
Klicka på länken:  Fornvännen